Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

От ЕК е осигурена безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd

Участниците в обществена поръчка трябва:

- да заредят предоставения от нас шаблон на ЕЕДОП (файл с име espd-request.xml);

- да попълнят необходимите данни;

- да изтеглят попълнената форма във формат XML и PDF с име espd-response;

- файлът espd-response.pdf  трябва да се подпише електронно от участника в процедурата (всички управители);

- записват се на един компактдиск (CD) и двата файла: подписания файл espd-response.pdf и неподписания файл espd-response.xml;

- компактдискът се надписва и предава заедно с другите изисквани документи по обществената поръчка.