ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

 

Предмет: "Избор на оператор на Претоварна Станция Балчик за управление на дейностите по приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик"
  

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2015-0005

КРАЕН СРОК
за подаване на искания за разяснения

До 16:00 часа на 5.06.2015 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 16:00 часа на 15.06.2015 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 16.06.2015 г.

 

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46.

Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП:

Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон  0579 / 71036

Писмо относно ценовите оферти на допуснатите до отваряне на "Плик" №3…

информация според чл. 22б от Зaкон за обществените поръчки  

1. предварителните обявления;

-

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

Download this file (t02_obya.pdf)t02_obya.pdf 279 kB 2015-05-05 15:35
Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 181 kB 2015-05-05 15:35

3. документациите за участие в процедурите;

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 1772 kB 2015-05-05 15:40

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие;

-

5. разясненията по документациите за участие;

Download this file (t05_raz01.PDF)t05_raz01.PDF 820 kB 2015-06-08 15:51
Download this file (t05_raz02.PDF)t05_raz02.PDF 377 kB 2015-06-08 15:51

 

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

-

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

Download this file (t07_prot.pdf)t07_prot.pdf 3449 kB 2015-07-08 09:35
Download this file (t07_prot02.pdf)t07_prot02.pdf 802 kB 2015-08-05 14:52

8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;

Download this file (t08_resh.pdf)t08_resh.pdf 2633 kB 2015-08-10 15:38

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

-

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

Download this file (t10_dog.pdf)t10_dog.pdf 541 kB 2016-02-22 11:42

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

-

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

-

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

-

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

Download this file (t14_pla01.pdf)t14_pla01.pdf 158 kB 2016-08-25 14:28
Download this file (t14_pla02.pdf)t14_pla02.pdf 191 kB 2016-08-30 16:13

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

-

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

-

17. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;

-

18. вътрешните правила по чл. 8б;

вътрешни правила

19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;

-

20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

-

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г.

Download this file (pismo.pdf)pismo.pdf 705 kB 2015-07-29 16:32

Отговорни лица:
Милен Йорданов, тел 0579 / 7-10-36