ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Корекция на речното корито на р. Краневска, включително прилежаща структура – мостови съоръжения и пасарелки”

  

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2015-0003

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 16:00 часа на 25.04.2015 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 28.04.2015 г.

 

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46.

Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП:

Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон  0579 / 71036

информация според чл. 22б от Зaкон за обществените поръчки  

1. предварителните обявления;

-

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 197 kB 2015-04-07 15:17

3. документациите за участие в процедурите;

Download this file (t03_docs.pdf)t03_docs.pdf 295 kB 2015-04-07 15:17

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие;

-

5. разясненията по документациите за участие;

-

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

-

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

Download this file (t07_prot.pdf)t07_prot.pdf 131 kB 2015-06-17 11:09

8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;

Download this file (t08_resh.pdf)t08_resh.pdf 35 kB 2015-06-17 11:09
Download this file (t08_resh_2.pdf)t08_resh_2.pdf 185 kB 2015-07-16 11:56

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

-

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

-

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

-

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

-

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

-

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

-

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

-

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

-

17. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;

-

18. вътрешните правила по чл. 8б;

вътрешни правила

19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;

-

20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

Download this file (t20_stan.pdf)t20_stan.pdf 167 kB 2015-07-16 11:56

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г.

Отговорни лица:
Милен Йорданов, тел 0579 / 7-10-36