ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: "Изпълнение на дейности по ремонт и възстановяване на тематичен парк "ЕХО” - гр. Балчик".

Мястото на изпълнение е Община Балчик, град Балчик. Крайният срок за изпълнение на поръчката е месец юли 2015 година.

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 29.01.2015 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:

9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46.

Настоящата публична покана е публикувана под номер 9038147 сайта на АОП.

За въпроси и допълнителна информация: Димитър Димитров, гл. експерт ЕМС, телефон  0579 71065, GSM 0895 554021

 

информация според чл. 22б от Зaкон за обществените поръчки  

1. предварителните обявления;

-

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

-

3. документациите за участие в процедурите;

 

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие;

-

5. разясненията по документациите за участие;

Download this file (t05_raz01.pdf)t05_raz01.pdf 26 kB 2015-01-26 11:37
Download this file (t05_raz02.zip)t05_raz02.zip 1246 kB 2015-01-26 11:37

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

-

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

Download this file (t07_prot.pdf)t07_prot.pdf 365 kB 2015-03-06 08:56

8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;

-

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

Download this file (t09_garan.pdf)t09_garan.pdf 375 kB 2016-01-19 09:02

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

Download this file (t10_dog.pdf)t10_dog.pdf 516 kB 2015-04-06 13:36

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

-

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

-

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

-

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

Download this file (t14_avans.PDF)t14_avans.PDF 1205 kB 2015-08-27 11:42
Download this file (t14_pla02.pdf)t14_pla02.pdf 440 kB 2016-01-19 09:01

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

-

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

-

17. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;

Download this file (t17_docs.zip)t17_docs.zip 970 kB 2015-01-19 14:03

18. вътрешните правила по чл. 8б;

вътрешни правила

19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;

-

20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

-

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г.

Отговорни лица:
Димитър Димитров - тел.  0579 71065
Милен Йорданов, тел 0579 71036