ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Предмет на поръчката за доставка: "Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна зона до сп.”Орехите" на пенсионери и инвалиди през 2015г., съгласно решение на Общински съвет – гр.Балчик”

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2015-0001

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 16:00 часа на 16.01.2015 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 19.01.2015 г.

 

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46.

За информация: Татяна Василева – гл. специалист СД, телефон  0579 7 10 54

информация според чл. 22б от Зaкон за обществените поръчки  

1. предварителните обявления;

-

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 185 kB 2015-01-07 15:17

3. документациите за участие в процедурите;

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 265 kB 2015-01-07 15:19

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие;

-

5. разясненията по документациите за участие;

-

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

-

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

Download this file (t07_dokl.PDF)t07_dokl.PDF 287 kB 2015-01-27 14:42
Download this file (t07_prot.PDF)t07_prot.PDF 225 kB 2015-01-27 14:42

8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;

Download this file (t08_resh.PDF)t08_resh.PDF 179 kB 2015-01-27 14:57

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

Download this file (t09_gar.PDF)t09_gar.PDF 163 kB 2015-01-29 08:53

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

Download this file (t10_dog.PDF)t10_dog.PDF 825 kB 2015-01-27 14:58

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

-

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

-

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

-

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

Download this file (t14_2015-01.PDF)t14_plash 537 kB 2015-03-13 16:03
Download this file (t14_pla02.PDF)t14_pla02.PDF 645 kB 2015-06-17 10:48
Download this file (t14_pla03.pdf)t14_pla03.pdf 195 kB 2016-02-29 14:51
Download this file (t14_pla04.pdf)t14_pla04.pdf 170 kB 2016-08-30 16:18

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

-

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

-

17. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;

-

18. вътрешните правила по чл. 8б;

вътрешни правила

19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;

Download this file (t19_stan.pdf)t19_stan.pdf 109 kB 2015-02-19 10:13

20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

-

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г.

Отговорни лица:
Татяна Василева – телефон  0579 7 10 54
Милен Йорданов, тел 0579 / 7-10-36