ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

1. Наименование и адрес на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране.

"Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2020.“.
Поръчката е финансирана от бюджета на Община Балчик, като прогнозната стойност е определена  на 99000 лв. без ДДС

3. Кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем.

Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2020 г.

4. Данни за обособените позиции, когато е приложимо.

Неприложимо

5. Изисквания към личното състояние на участниците.

В настоящата обществена поръчка възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическо състояние на участниците

6. Критерии за подбор, които се отнасят до годността за упражняване на професионалната дейност, икономическото и финансовото състояние и техническите и професионалните способности.

Ваучерите за храна се отпечатват от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от Министъра на финансите по реда на чл. 9, ал.4 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор;

7. Критерия за възлагане, а когато е приложимо, и показателите за оценка на офертите.

Съгласно документацията за участие

8. Допълнителна информация и други изисквания към изпълнението на поръчката, когато е приложимо.

информация

9. Срок за подаване и място за получаване на офертите.

15.05.2020г. до 16:30 часа в деловодството на Община Балчик

10. Дата, час и място на отваряне на офертите.

18.05.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик

11. Обособени позиции.

информация

12. Орган, отговорен за процедурите по обжалване.

Комисия за защита на конкуренцията

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2020-0006

За въпроси и допълнителна информацияМилен Йорданов - юрист, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Информация: как да процедират участниците в процедурите по обществените поръчки с Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Отваряне на ценоци оферти: 10:30 часа на 21.05.2020 г.

Теглене на жребий: 09:00 часа на 03.06.2020 г.

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_obya.pdf)t02_obya.pdf 188 kB 2020-04-23 14:12
Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 165 kB 2020-04-23 14:12
Download this file (t02_resh2.pdf)t02_resh2.pdf 45 kB 2020-06-23 11:28
Download this file (t02_text.pdf)t02_text.pdf 31 kB 2020-05-18 16:49
Download this file (t02_text2.pdf)t02_text2.pdf 31 kB 2020-05-29 13:26

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 166 kB 2020-04-23 14:12

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

 

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_dok2.pdf)t05_dok2.pdf 63 kB 2020-06-23 11:28
Download this file (t05_prot1.pdf)t05_prot1.pdf 104 kB 2020-05-18 16:49
Download this file (t05_prot2.pdf)t05_prot2.pdf 60 kB 2020-06-23 11:28

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

-

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Димитър Димитров – 0579 71053