ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Публично състезание (прекратена)

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

Избор на изпълнител за смр на обект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време в кв. „Балик“, УПИ I, кв. 1157,  гр. Балчик"

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите.

22.04.2020 г., 16:00 часа

5. Срок на валидност на офертите.

180 дни

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Гаранционен срок – 30

Оценка на ценовото предложение – 70

Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на офертите.

23.04.2019 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

-

9. Друга информация, когато е приложимо.

-

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2020-0003

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Информация: как да процедират участниците в процедурите по обществените поръчки с Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_obya.pdf)t02_obya.pdf 219 kB 2020-03-23 10:32
Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 193 kB 2020-03-23 10:32
Download this file (t02_resh2.pdf)t02_resh2.pdf 186 kB 2020-05-04 14:41

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 729 kB 2020-03-23 10:32
Download this file (t03_EEDOP.zip)t03_EEDOP.zip 94 kB 2020-03-23 11:00
Download this file (t03_proekt1.zip)t03_proekt1.zip 45737 kB 2020-03-23 11:36
Download this file (t03_proekt2.zip)t03_proekt2.zip 78740 kB 2020-03-23 12:01

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

Download this file (t04_otg.pdf)t04_otg.pdf 266 kB 2020-04-06 14:00

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

-

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

-

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Димитър Димитров – 0579 71053