ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
 (събиране на оферти) (удължена до 03.04.2020 г.)

Обект на поръчката: „Доставка на преносимо медицинско оборудване, необходимо за предоставяне на здравни грижи в домашна среда на потребителите на услуги по Проект BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик“, финансиран по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Номер обществена поръчка в АОП: 9097199 и 9097755

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – юрист, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Информация: как да процедират участниците в процедурите по обществените поръчки с Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_udl.pdf)t02_udl.pdf 178 kB 2020-03-30 11:16
Download this file (t02_uved.pdf)t02_uved.pdf 54 kB 2020-04-01 15:26

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 436 kB 2020-03-16 16:18
Download this file (t03_EEDOP.zip)t03_EEDOP.zip 91 kB 2020-03-16 16:01

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_prot.pdf)t05_prot.pdf 578 kB 2020-04-22 12:42

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

Download this file (t09_obya.pdf)t09_obya.pdf 197 kB 2020-03-16 15:09

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Милен Йорданов – 0579 71036