ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Публично състезание

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект – фаза ,,Работен проект“  за обект: ,,Укрепване на свлачища  на ул. ,,2-ра“, ул. ,,3-та“ и ул. ,,4-та“, Вилна зона ,,Фиш – Фиш“, Община Балчик

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите.

06.04.2020 г., 16:00 часа

5. Срок на валидност на офертите.

180 дни

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Оценка на ценовото предложение – 100

Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на офертите.

07.04.2020 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

-

9. Друга информация, когато е приложимо.

-

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2020-0002

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Отваряне на ценови оферти: от 09:00 часа на 15.05.2020 г

Информация: как да процедират участниците в процедурите по обществените поръчки с Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_obya.pdf)t02_obya.pdf 210 kB 2020-03-12 11:01
Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 192 kB 2020-03-12 11:01
Download this file (t02_resh2.pdf)t02_resh2.pdf 78 kB 2020-06-03 11:00
Download this file (t02_text.pdf)t02_text.pdf 27 kB 2020-05-11 16:2

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 47942 kB 2020-03-12 11:19
Download this file (t03_EEDOP.zip)t03_EEDOP.zip 91 kB 2020-03-12 11:15

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

Download this file (t04_raz01.pdf)t04_raz01.pdf 99 kB 2020-03-31 16:28

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_dokl2.pdf)t05_dokl2.pdf 89 kB 2020-06-03 10:56
Download this file (t05_prot.pdf)t05_prot.pdf 244 kB 2020-05-11 16:27
Download this file (t05_prot2.pdf)t05_prot2.pdf 237 kB 2020-06-03 10:56

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

 

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Димитър Димитров – 0579 71053