ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Пряко договаряне /чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП/

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

Закупуване на абонаментни карти със 70% намаление и транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна зона до сп.”Орехите” на пенсионери и хора с увреждания с трайна нетрудоспособност със и над 50% през 2020 г.

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

Посочени в документацията

4. Срок за подаване на офертите.

 До 16:00 часа на 06.03.2020 г.

5. Срок на валидност на офертите.

Посочен в документацията

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Предлаганата цена на картите да е по-ниска от редовната цена на карта за съответните категории пътници

7. Дата и час на отваряне на офертите.

10:00 часа на 09.03.2020 г.

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

Неприложимо

9. Друга информация, когато е приложимо.

-

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2020-0001

За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов  – юрист, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Информация: как да процедират участниците в процедурите по обществените поръчки с Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t01_resh.pdf)t01_resh.pdf 197 kB 2020-02-26 17:37
Download this file (t01_resh2.pdf)t01_resh2.pdf 61 kB 2020-03-11 15:44

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (espd-request.zip)espd-request.zip 87 kB 2020-02-27 16:40
Download this file (t02_docs.zip)t02_docs.zip 479 kB 2020-02-26 17:38

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t04_doklad.pdf)t04_doklad.pdf 105 kB 2020-03-11 15:45

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

Download this file (t06_dog.pdf)t06_dog.pdf 119 kB 2020-03-24 11:51

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

 

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Милен Йорданов  – телефон 0579 71036