ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

събиране на оферти с обява

Обект на поръчката: ,,Обучение на персонал за изпълнението на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, с две обособени позиции:

- Обособена позиция 1 – обучение по Проект BG05M9OP001-1.059-0002 “Достъп до заетост за търсещите работа, неактивните и трайно безработни лица в Община Балчик” за придобиване на професионална квалификация по Професия: „Работник в озеленяването“, код: 622030, Специалност: „Озеленяване и цветарство“, код: 6220301 и по Професия : „Помощник пътен строител“, код: 582090, Специалност: „Пътища,магистрали и съоръжения“, код: 5820901

- Обособена позиция 2 – обучение по Проект BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик“ за придобиване на професионална квалификация 2-ра степен за част от професия: „Болногледач“ 723020, специалност „Здравни грижи“, код 7230201. ’’

Номер обществена поръчка в АОП: 9095740

За въпроси и допълнителна информация:   Диана Костова - 0579 71065

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

-

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 567 kB 2020-01-08 16:45

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_prot1.pdf)t05_prot1.pdf 3567 kB 2020-01-22 11:55
Download this file (t05_prot2.pdf)t05_prot2.pdf 222 kB 2020-02-03 13:44

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

Download this file (t06_dogP1.pdf)t06_dogP1.pdf 263 kB 2020-04-22 14:02
Download this file (t06_dogP2.pdf)t06_dogP2.pdf 255 kB 2020-04-22 14:02

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

Download this file (t09_obya.pdf)t09_obya.pdf 204 kB 2020-01-08 16:44

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Диана Костова - 0579 71065