ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Публично състезание (прекратена)

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

„Доставка на съдове за събиране на битови неопасни отпадъци за

нуждите на община Балчик“

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите.

13.01.2020 г., 16:00 часа

5. Срок на валидност на офертите.

180 дни

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Оценка на ценовото предложение – 100

Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на офертите.

14.01.2020 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

-

9. Друга информация, когато е приложимо.

-

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0021

За въпроси и допълнителна информация:   Мария Кунева- гл. инспектор Екология 0579 71045

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Отваряне на ценовите оферти: 05.02.2020 г. от 10:00 часа

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_obya.pdf)t02_obya.pdf 206 kB 2019-12-19 10:33
Download this file (t02_pokana.pdf)t02_pokana.pdf 95 kB 2020-01-30 15:56
Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 185 kB 2019-12-19 10:33
Download this file (t02_resh2.pdf)t02_resh2.pdf 136 kB 2020-02-25 17:47
Download this file (t02_resh3.pdf)t02_resh3.pdf 48 kB 2020-05-05 15:00

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 106 kB 2019-12-19 10:34
Download this file (t03_EEDOP.zip)t03_EEDOP.zip 86 kB 2019-12-19 13:50

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

Download this file (t04_otg1.pdf)t04_otg1.pdf 176 kB 2020-01-07 15:39

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_prot01.pdf) t05_prot01.pdf 49 kB 2020-01-30 15:56
Download this file (t05_prot02.pdf) t05_prot02.pdf 165 kB 2020-02-25 17:47

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

 

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Милен Йорданов – 0579 71036