ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

1. Наименование и адрес на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране.

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите на Община Балчик

3. Кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем.

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите на Община Балчик

4. Данни за обособените позиции, когато е приложимо.

Неприложимо

5. Изисквания към личното състояние на участниците.

Съгласно документацията за участие

6. Критерии за подбор, които се отнасят до годността за упражняване на професионалната дейност, икономическото и финансовото състояние и техническите и професионалните способности.

Съгласно документацията за участие

7. Критерия за възлагане, а когато е приложимо, и показателите за оценка на офертите.

Предложена най – ниска цена

8. Допълнителна информация и други изисквания към изпълнението на поръчката, когато е приложимо.

информация

9. Срок за подаване и място за получаване на офертите.

10.12.2019г. до 16:30 часа в деловодството на Община Балчик

10. Дата, час и място на отваряне на офертите.

11.12.2019. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик

11. Обособени позиции.

информация

12. Орган, отговорен за процедурите по обжалване.

Комисия за защита на конкуренцията

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0020

За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов – юрист, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Отваряне на ценоци оферти: 10:00 часа на 21.05.2020 г.

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_obya.pdf)t02_obya.pdf 215 kB 2019-11-08 14:28
Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 187 kB 2019-11-08 14:28
Download this file (t02_resh2.pdf)t02_resh2.pdf 83 kB 2020-06-03 11:07
Download this file (t02_text.pdf)t02_text.pdf 30 kB 2020-05-18 16:42

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 173 kB 2019-11-08 14:29
Download this file (t03_EEDOP.zip)t03_EEDOP.zip 90 kB 2019-11-08 14:28

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_dokl2.pdf)t05_dokl2.pdf 78 kB 2020-06-03 11:07
Download this file (t05_prot1.pdf)t05_prot1.pdf 177 kB 2020-05-18 16:42
Download this file (t05_prot2.pdf)t05_prot2.pdf 76 kB 2020-06-03 11:0

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

-

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Милен Йорданов – 0579 71036