ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

(събиране на оферти с обява)
(удължена до 16:00 часа на 08.11.2019 г. )

Обект на поръчката: „Доставка на ново, неупотребявано транспортно средство, във връзка с реализиране дейностите  по проект  BG05M9OP001-2.0.40 - 0100 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”,  ДБФП № BG05M9OP001-2.040-С01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“

Номер обществена поръчка в АОП: 9093667 и 9094262

За въпроси и допълнителна информация:  Милен Йорданов – юрист, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 172 kB 2019-11-05 13:47

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 364 kB 2019-10-21 15:40

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_prot.pdf)t05_prot.pdf 132 kB 2019-11-28 14:22

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

-

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

Download this file (t09_obya.pdf)t09_obya.pdf 180 kB 2019-10-21 15:39

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Милен Йорданов – 0579 71036