ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
 (събиране на оферти с обява)
(удължена до 25.10.2019 г., 16:00 часа )

Обект на поръчката: "Избор на изпълнител на строително –монтажни работи за реализиране на строеж: „Изпълнение на СМР за обект „Парк „Балик“, УПИ I, кв. 157 гр. Балчик“

Номер обществена поръчка в АОП: 9093319 и 9093746

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_resh.pdf) t02_resh.pdf 169 kB 2019-10-22 13:39

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip) t03_docs.zip 337 kB 2019-10-10 16:04

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_prot.pdf) t05_prot.pdf 2033 kB 2019-10-31 13:47

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

Download this file (t06_dog.pdf)t06_dog.pdf 1633 kB 2019-12-06 14:21

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

Download this file (t09_obya.pdf) t09_obya.pdf 202 kB 2019-10-10 16:04

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Димитър Димитров – 0579 71053