ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Публично състезание

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

„Външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик“, финансиран със средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите.

26.09.2019 г.

5. Срок на валидност на офертите.

6 месеца

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Оценка на ценовото предложение – 100

7. Дата и час на отваряне на офертите.

27.09.2019 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

-

9. Друга информация, когато е приложимо.

-

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0017

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Отваряне на ценови оферти: 06.11.2019 г. от 10:00 часа

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_info.pdf)t02_info.pdf 48 kB 2019-11-01 15:11
Download this file (t02_obya.pdf)t02_obya.pdf 206 kB 2019-09-04 13:55
Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 189 kB 2019-09-04 13:54
Download this file (t02_resh2.pdf)t02_resh2.pdf 213 kB 2019-12-16 10:46
Download this file (t02_vyzl.pdf)t02_vyzl.pdf 95 kB 2019-11-13 13:51

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip) t03_docs.zip 244 kB 2019-09-04 13:55
Download this file (t03_EEDOP.zip) t03_EEDOP.zip 89 kB 2019-09-04 15:45

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_dokl.pdf)t05_dokl.pdf 186 kB 2020-01-31 15:56
Download this file (t05_prot03.pdf)t05_prot03.pdf 76 kB 2020-01-31 15:56
Download this file (t05_prot1.pdf)t05_prot1.pdf 164 kB 2019-10-15 13:37
Download this file (t05_prot2.pdf)t05_prot2.pdf 340 kB 2019-11-13 13:50

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

Download this file (t06_dog.pdf)t06_dog.pdf 351 kB 2019-12-13 14:18

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

-

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Димитър Димитров – 0579 71053