ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

(удължена до 29.08.2019 г. 16:00 ч.)

Обект на поръчката: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 142 по к.к. на гр. Балчик“

Номер обществена поръчка в АОП: 9091237

Номер на Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти : 9091503

Срокът за получаване на оферти е удължен до 16:00 ч. на 29.08.2019 г.

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

-

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip) t03_docs.zip 424 kB 2019-08-09 13:28
Download this file (t03_docs1.zip) t03_docs1.zip 326 kB 2019-08-16 12:52

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_prot.pdf)t05_prot.pdf 459 kB 2019-09-03 10:49
Download this file (t05_prot2.pdf)t05_prot2.pdf 392 kB 2019-09-11 14:27

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

Download this file (t06_dog.pdf)t06_dog.pdf 673 kB 2019-09-27 14:09

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

Download this file (t09_obya.pdf) t09_obya.pdf 739 kB 2019-08-09 13:30
Download this file (t09_udyl.pdf) t09_udyl.pdf 178 kB 2019-08-16 14:07

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Димитър Димитров – 0579 71053