актуализирани  

   

Архив  

   

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП (удължен срок за подаване на оферти)

Обект на поръчката:  "Организиране на събития за повишаване на осведомеността и осигуряване на информираност и публичност по проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ („Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure“) - MABAL-T по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.”,  eMS code: ROBG 510“ , обособена по позиции:

1. Обособена позиция №1 - Организиране на пресконференция за 30/тридесет/ участника, събития за повишаване на осведомеността и публикуване на платени прессъобщения и радиосъобщения за проекта;

2. Обособена позиция №2 - Изработка и доставка на външен банер, постоянна и временна информационна табела;

3.Обособена позиция №3 - Печати доставка на информационни материали – плакати, папки и брошура;

 

Номер обществена поръчка в АОП: 9090356

Удължаване на срока за получаване на оферти до 06.08.2019 г. 16:00 часа (номер в АОП: 9090902)

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Отваряне на ценовите оферти: 12.08.2019 г. от 10:00 часа

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

-

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 1497 kB 2019-07-16 14:31

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_prot.pdf) t05_prot.pdf 1442 kB 2019-09-20 10:56

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

Download this file (t06_dogP1.pdf)t06_dogP1.pdf 410 kB 2019-12-17 13:21
Download this file (t06_dogP2.pdf)t06_dogP2.pdf 419 kB 2019-12-17 13:21
Download this file (t06_dogP3.pdf)t06_dogP3.pdf 461 kB 2019-12-17 13:21

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

Download this file (t09_info.pdf)t09_info.pdf 184 kB 2019-07-31 12:24
Download this file (t09_info2.pdf)t09_info2.pdf 55 kB 2019-08-08 11:44
Download this file (t09_obya.pdf)t09_obya.pdf 227 kB 2019-07-16 14:31

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Димитър Димитров – 0579 71053