актуализирани  

   

Архив  

   

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Открита процедура

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА И ГАРАНЦИОННО (СЕРВИЗНО) ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ – СМЕТОСЪБИРАЩ, ТИП РОТОПРЕСА“

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите.

12.08.2019 г., 16:00 часа

5. Срок на валидност на офертите.

180 дни

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Оценка на техническото предложение – 50

Оценка на ценовото предложение – 50

Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на офертите.

13.08.2019 г. от 13:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

-

9. Друга информация, когато е приложимо.

-

 
 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2019-0014

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Информациякак да процедират участниците в процедурите по обществените поръчки с Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Отваряне на ценовите оферти: 30.09.2019 г. от 10:00 ч. в зеседателната зала на Общинска администрация гр. Балчик.

Информация съгласно чл. 36а от Закон за обществените поръчки

1. информацията, свързана с проведени пазарни консултации

-

2. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки

Download this file (t02_obya.pdf)t02_obya.pdf 212 kB 2019-07-04 13:24
Download this file (t02_otv.pdf)t02_otv.pdf 45 kB 2019-09-24 16:30
Download this file (t02_resh.pdf)t02_resh.pdf 188 kB 2019-07-04 13:24
Download this file (t02_resh2.pdf)t02_resh2.pdf 818 kB 2019-10-22 13:53

3. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4

Download this file (t03_docs.zip)t03_docs.zip 594 kB 2019-07-04 13:24
Download this file (t03_EEDOP.zip)t03_EEDOP.zip 88 kB 2019-07-09 11:59

4. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки

-

5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите

Download this file (t05_dokl.pdf)t05_dokl.pdf 3561 kB 2019-10-22 13:54
Download this file (t05_prot.pdf)t05_prot.pdf 143 kB 2019-08-27 11:21
Download this file (t05_prot2.pdf)t05_prot2.pdf 3055 kB 2019-10-22 13:54

6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях

Download this file (t06_dog.pdf)t06_dog.pdf 477 kB 2019-12-09 10:27

7. договорите за подизпълнение

-

8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения

-

9. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица, както и информация за възлагането по този ред

-

10. информация при производство по обжалване

-

11. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол

-

12. лица предоставящи информацията по чл. 36а

Димитър Димитров – 0579 71053