актуализирани  

   

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Пряко договаряне /чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП/

1. Наименование и адрес на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране.

Закупуване на абонаментни карти и транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна зона до сп.”Орехите” на пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50% през 2018 г.”

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

Участникът трябва:

- да е изпълнител по Договор за възлагане на обществен превоз на пътници и да изпълнява маршрутни разписания по основните градски линии №1, №2, №3 и линия Балчик-Албена

- да притежава валиден Лиценз за превоз на пътници на територията на Република България или Лиценз за международен автомобилен превоз.

- да притежава валидно разрешение от Министерството на финансите за издаване на ценни книжа /билети и карти/

- да не са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 и ал. 55, ал.1 от ЗОП

4. Срок за подаване на офертите.

До 16.00 часа на 14.02.2018 г.

5. Срок на валидност на офертите.

Не по-кратък от 30 дни

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Предлаганата цена на картите да е по-ниска от договорената в Договора за възлагане обществена поръчка, за съответните категории пътници

7. Дата и час на отваряне на офертите.

10.00 часа на 15.02.2018 г.

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

 

9. Друга информация, когато е приложимо.

 

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0007

За въпроси и допълнителна информация:   Татяна Василева – гл.специалист СД, телефон 0579 71054

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

Download this file (t01_resh.pdf) t01_resh.pdf 190 kB 2018-02-09 16:33

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

Download this file (t02_docs.zip) t02_docs.zip 568 kB 2018-02-09 16:33

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

-

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

Download this file (t04_prot.pdf)t04_prot.pdf 483 kB 2018-03-13 09:17

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

Download this file (t05_dog.pdf)t05_dog.pdf 717 kB 2018-03-13 09:17

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

 

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП

-

10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193

-

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2

Татяна Василева – телефон 0579 71054