актуализирани  

   

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Открита процедура

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

„Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност, обособена по позиции, както следва:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - общински път DOB1107 /ІІ-71, Добрич – Батово/ Одърци – граница общ. (Добричка – Балчик) – Храброво – Бобовец - Стражица - /DOB2004/ в землището на община Балчик, oт km 4+700 до км 8+420, l = 3 720 m и от км 11+490 до км 13+725, l = 2 235 m“

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - общински път DOB2004 /ІІ-27, Добрич – Балчик/ - Стражица – Балчик /DOB1149/ от км 0+000 до км 2+250“

   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - общински път DOB2142 /ІІІ-296, Вранино – Каварна/ - граница общ. (Каварна – Балчик) – Гурково – Царичино - /І-9/ от км 8+250 до км 13+760 в землището на община Балчик

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите.

13.03.2018 г.

5. Срок на валидност на офертите.

120 дни

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Оценка на техническото предложение – 40

Оценка на ценовото предложение – 60

Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на офертите.

14.03.2018 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - общински път DOB1107 /ІІ-71, Добрич – Батово/ Одърци – граница общ. (Добричка – Балчик) – Храброво – Бобовец - Стражица - /DOB2004/ в землището на община Балчик, oт km 4+700 до км 8+420, l = 3 720 m и от км 11+490 до км 13+725, l = 2 235 m“

   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - общински път DOB2004 /ІІ-27, Добрич – Балчик/ - Стражица – Балчик /DOB1149/ от км 0+000 до км 2+250“

   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - общински път DOB2142 /ІІІ-296, Вранино – Каварна/ - граница общ. (Каварна – Балчик) – Гурково – Царичино - /І-9/ от км 8+250 до км 13+760 в землището на община Балчик

9. Друга информация, когато е приложимо.

Във връзка с Решение № 23 от 21/02/2018 за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, Срока за подаване на офертите и Дата и час на отваряне на офертите се изменят както следва:

Срок за подаване на офертите:
30.03.2018 г.

Дата и час на отваряне на офертите:
02.04.2018 г. от 10:00 часа

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-006 (решение за промяна от 21.02.2018 г.)

Обявление в Приложението на Официлен вестник на Европейския съюз: 55876-2018

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Отваряне на ценови оферти: 27.06.2018 г. от 10:00 часа

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

Download this file (t01_obya.pdf)t01_obya.pdf 222 kB 2018-02-05 16:13
Download this file (t01_resh.pdf)t01_resh.pdf 197 kB 2018-02-05 16:12
Download this file (t01_resh2.pdf)t01_resh2.pdf 204 kB 2018-03-12 15:32
Download this file (t01_resh3.pdf)t01_resh3.pdf 158 kB 2018-07-10 09:26

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

Download this file (t02_docs.zip)t02_docs.zip 1251 kB 2018-02-05 16:13
Download this file (t02_docs2.zip)t02_docs2.zip 503 kB 2018-02-21 16:44

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

Download this file (t03_otg01.pdf)t03_otg01.pdf 286 kB 2018-02-26 16:10

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

Download this file (t04_dokl2.pdf)t04_dokl2.pdf 302 kB 2018-07-10 09:29
Download this file (t04_prot1.pdf)t04_prot1.pdf 708 kB 2018-05-04 13:28
Download this file (t04_prot2.pdf)t04_prot2.pdf 1728 kB 2018-07-10 09:30

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

Download this file (t05_dog (1).pdf)t05_dog (1).pdf 713 kB 2018-09-04 11:52
Download this file (t05_dog (2).pdf)t05_dog (2).pdf 714 kB 2018-09-04 11:53
Download this file (t05_dog (3).pdf)t05_dog (3).pdf 712 kB 2018-09-04 11:53

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

-

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП

Download this file (t09_info.pdf)t09_info.pdf 46 kB 2018-06-22 10:14

10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193

-

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова, ст. юрисконсулт,

телефон 0579 71036