актуализирани  

   

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Публично състезание

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Рехабилитация на част от пътната мрежа на община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност“, финансиран със средства по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР (2014-2020)“

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите.

23.02.2018 г.

5. Срок на валидност на офертите.

180 дни

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Най-ниска цена

7. Дата и час на отваряне на офертите.

26.02.2018 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

-

9. Друга информация, когато е приложимо.

-

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0004

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Отваряне на ценови оферти: 11.04.2018 г. от 14:00 часа

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

Download this file (t01_obya.pdf) t01_obya.pdf 216 kB 2018-02-02 16:20
Download this file (t01_resh.pdf) t01_resh.pdf 191 kB 2018-02-02 16:20
Download this file (t01_resh2.pdf) t01_resh2.pdf 2907 kB 2018-06-12 15:27

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

Download this file (t02_docs.zip) t02_docs.zip 556 kB 2018-02-02 16:21

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

-

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

Download this file (t04_prot1.pdf) t04_prot1.pdf 662 kB 2018-03-12 10:15
Download this file (t04_prot2.pdf) t04_prot2.pdf 9786 kB 2018-06-12 15:27

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

Download this file (t05_dog.pdf)t05_dog.pdf 645 kB 2018-09-03 15:48

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

-

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП

Download this file (t09_text.pdf)t09_text.pdf 310 kB 2018-04-04 13:11

10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193

-

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова – телефон 0579 71036