актуализирани  

   

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Открита процедура

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

"Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в селата Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква, община Балчик за срок от 4 години"

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

посочени са в обявлението и документацията

4. Срок за подаване на офертите.

07.03.2018 г.

5. Срок на валидност на офертите.

120 дни

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

Оценка на техническото предложение – 30

Оценка на ценовото предложение – 70

Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на офертите.

08.03.2018 г. от 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

-

9. Друга информация, когато е приложимо.

-

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0003

За въпроси и допълнителна информация:   Пламена Мерджанова – ст. юрисконсулт – 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Отваряне на ценовите оферти: 28.03.2018 г. от 10:00 часа

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

Download this file (t01_resh.pdf)t01_resh.pdf 186 kB 2018-01-29 11:34
Download this file (t02_obya.pdf)t01_obya.pdf 212 kB 2018-01-29 11:34
Download this file (t01_prom_obyav.pdf) t01_prom_obyav.pdf 152 kB 2018-02-07 16:07
Download this file (t01_klas.pdf) t01_klas.pdf 72 kB 2018-03-29 17:32

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

Download this file (t02_docs.zip)t02_docs.zip 503 kB 2018-01-29 11:34
Download this file (t02_doc_promyana.zip) t02_doc_prom.zip 346 kB 2018-02-07 16:07

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

Download this file (t03_raz01.pdf)t03_raz01.pdf 99 kB 2018-02-21 15:06
Download this file (t03_raz02.pdf)t03_raz02.pdf 230 kB 2018-02-23 10:03
Download this file (t03_raz03.pdf)t03_raz03.pdf 104 kB 2018-02-23 10:24

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

Download this file (t04_prot.PDF) t04_prot.PDF 705 kB 2018-03-14 14:14
Download this file (t04_prot2.pdf) t04_prot2.pdf 183 kB 2018-03-22 12:44
Download this file (t04_prot3.pdf) t04_prot3.pdf 239 kB 2018-03-29 17:32
Download this file (t04_dokl.pdf) t04_dokl.pdf 235 kB 2018-03-29 17:32

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

Download this file (t05_dog.pdf) t05_dog.pdf

977 kB 2018-05-17 14:29

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

-

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП

Download this file (t09_info.pdf)t09_info.pdf 37 kB 2018-03-22 12:39

10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193

-

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова – телефон 0579 71036