актуализирани  

   

 

ПРЕКРАТЕНА  С  РЕШЕНИЕ  № 7 / 23.01.2018 Г.

ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЕНА С ИЗВЕСТИЕ ДО АОП С № 828555

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

1. Наименование и адрес на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране.

„Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхната квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education” - ACTIVE) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния и България, с регистрационен номер16.4.2.001; eMS code: ROBG 148“

3. Кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем.

Посочени в Обявлението и документацията

4. Данни за обособените позиции, когато е приложимо.

неприложимо

5. Изисквания към личното състояние на участниците.

Посочени в Обявлението и документацията

6. Критерии за подбор, които се отнасят до годността за упражняване на професионалната дейност, икономическото и финансовото състояние и техническите и професионалните способности.

Посочени в Обявлението и документацията

7. Критерия за възлагане, а когато е приложимо, и показателите за оценка на офертите.

Икономически най-изгодна оферта

8. Допълнителна информация и други изисквания към изпълнението на поръчката, когато е приложимо.

 

9. Срок за подаване и място за получаване на офертите.

21 февруари 2018 г. - до 16:00 часа

10. Дата, час и място на отваряне на офертите.

22 февруари 2018 г. – 10:00 часа

Гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6 - Общинска администрация

11. Обособени позиции.

няма

12. Орган, отговорен за процедурите по обжалване.

Комисия за защита на конкуренцията

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0001

За въпроси и допълнителна информация:   Нина Митева – ст.специалист ЕМС, телефон 0579 71065

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

Download this file (t01_obya.pdf)t01_obya.pdf 216 kB 2018-01-22 14:50
Download this file (t01_resh.pdf)t01_resh.pdf 191 kB 2018-01-22 14:50

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

Download this file (t02_docs.zip)t02_docs.zip 1175 kB 2018-01-22 14:50

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

-

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

-

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

-

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

 

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП

-

10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193

Download this file (t10_prek.pdf) t10_prek.pdf 68 kB 2018-01-23 16:03
Download this file (t10_okonch.pdf) t10_okonch.pdf 209 kB 2018-02-06 13:43

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова – телефон 0579 71036