актуализирани  

   

 


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

(събиране на оферти с обявa)

Обект на поръчката: „Доставка и въвеждане в реална експлоатация на интегрирана информационна система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Балчик“ в изпълнение на Проект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион“ (“Network for smart cooperation of Black Sea communities in the cross-border region”) - SMART BSnetwork, с регистрационен номер 16.5.2.011, код в eMS: ROBG 197, по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014–2020“, Приоритетна Ос 5 „Ефикасен регион”, Специфична цел 5.1. „Да се увеличи капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество"

Номер обществена поръчка в АОП: 9072149 и 9072365 (удължаване на срок до 25.01.2018 г.)

За въпроси и допълнителна информация:  Стоян Петков – ст.специалист ЕМС – 0579 71065

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

-

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

Download this file (t02_docs.zip)t02_docs.zip 5022 kB 2018-01-11 15:21

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

-

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

Download this file (t04_prot.pdf)t04_prot.pdf 820 kB 2018-03-06 09:4

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

Download this file (t05_dog.pdf)t05_dog.pdf 909 kB 2018-05-14 14:12

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

Download this file (t07_obya.pdf)t07_obya.pdf 203 kB 2018-01-11 15:20

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП

-

10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193

-

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова – телефон 0579 71036