актуализирани  

   

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката:Основен ремонт на сградата на МБАЛ  гр. Балчик, Община Балчик.

Номер обществена поръчка в АОП:  9069046 и 9069568 (удължаване на срока за подаване на оферти до 27.10.2017 г.  16:00 ч.)

За въпроси и допълнителна информация:  

Милен Йорданов, телефон 0579 71036

инж. Пламен Сидеров – ст. специалист – 0579 71044

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. "21-ви септември " № 6, Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

-

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

Download this file (t02_docs.zip)t02_docs.zip 218 kB 2017-10-06 16:31

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

-

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

Download this file (t04_prot.pdf)t04_prot.pdf 1089 kB 2017-11-01 11:43

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

Download this file (t05_dog.zip)t05_dog.zip 429 kB 2018-10-01 12:49

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

Download this file (t06_anex.pdf)t06_anex.pdf 1325 kB 2018-12-14 09:51

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

Download this file (t07_obya.pdf)t07_obya.pdf 246 kB 2017-10-06 16:31

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП

-

10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193.

-

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2

Милен Йорданов – ст. юрисконсулт,
телефон 0579 71036