актуализирани  

   

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП

Договаряне без предварително обявление

 

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.

Периодично закупуване и доставка на газьол за нуждите на бюджетните звена в Община Балчик при условията на отложено плащане”

3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.

Стоката, предмет на настоящата поръчка е включена в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП. Сделката ще се сключи по правилата на стоковата борса, която осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията.

 

4. Срок за подаване на офертите.

 

5. Срок на валидност на офертите.

 

6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.

 

7. Дата и час на отваряне на офертите.

 

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

 

9. Друга информация, когато е приложимо.

-

 

 

 

 

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2017-0007

За въпроси и допълнителна информация:   Татяна Василева – главен специалист СД, телефон 0579 71054

 

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

Download this file (t01_resh.pdf)t01_resh.pdf 158 kB 2017-11-08 14:56

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

-

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

-

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

-

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

Download this file (t05_dog.pdf)t05_dog.pdf 328 kB 2017-11-08 14:57

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

Download this file (t06_anex.pdf)t06_anex.pdf 45 kB 2017-11-20 11:10

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

-

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП

-

10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193.

-

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2

Татяна Василева – главен специалист СД
0579 71054